شماره کارت ۶۲۱۹-۸۶۱۰-۱۹۹۵-۱۶۳۰
نام صاحب کارت وحید لنجان زاده اصفهانی
نام بانک سامان


شماره کارت ۶۲۲۱-۰۶۱۲-۰۲۹۸-۹۰۰۲
نام صاحب کارت پویا زورآوند
نام بانک پارسیان